Camelot giờ là thành trì vững chắc bảo vệ Thập Giới, nhóm Thất Hình Đại Tội một lần nữa tập hợp để giải phóng toàn Britannia khỏi tộc Quỷ.

Mở rộng